Tråvads Kyrka

Kyrkor och Kloster

19 maj 2023
Efter att den medeltida kyrkan som tidigare fanns på platsen revs 1870, uppfördes den nuvarande stenkyrkan 1873 av byggmästaren Johannes Larsson från Varola, ritad av arkitekten Axel Fredrik Nyström. Den har ett långhus med tresidigt kor i öster och ett torn i väster. Vid norra sidan finns en vidbyggd sakristia. Ytterväggarna ar spritputsade, och tornet har hörnkedjor av huggen sandsten från den förra kyrkan. Långhus, kor och sakristia har alla sadeltak belagda med skiffer, medan torntaket har en fyrsidig huv kläd med skiffer ovanför. Det finns aven en åttasidig lanternin och tornspira, kladda med kopparplåt.

Under ledning av arkitekten Axel Forssén genomfördes 1951 en större renovering, då bland annat kaminerna byttes ut mot elvärme. Interiören har dock behållit sin tidstypiska stil och delar av den ursprungliga inredningen finns kvar.

Text: Wikipedia Foto: Lokal Helhet