Ulveksbackarna i Skövde

30 september 2020

Här på Billingens östsluttning ligger Ulveksbackarna i Skövde – ett 22 hektar stort naturreservat med artrika lövskogar och öppna, böljande hagmarker. Terrängen är, vilket namnet på området antyder, mycket kuperad. Som mest är det hela 30 meter mellan kullar och sänkor. Reservatet, som är inhägnat och betas av nötkreatur, genomkorsas av trevliga promenadstigar, bland annat blåmarkerad naturstig.

Istidslandskap

Ulveksbackarna i Skövde kulliga terräng kallas för kamelandskap. Nivåskillnaderna är tydligast i de skogsklädda delarna av reservatet och upplevs bäst under vintern och våren, före lövsprickningen.
Kullar och sänkor bildades för 10 000 år sedan då den senaste inlandsisen smälte undan från området. Stora älvar av smältvatten forsade fram genom och under isen. Älvarna förde med sig grus och sand som avsattes vid eller strax innanför älvmynningarna och bildade kullar, kames. Stora isblock bröts sig loss från isen och blev liggande i terrängen och när isblocken senare smälte bildades sänkor och gropar på platsen där de legat.

Artrik lövskog

I centrala delar av reservatet växer ek, björk och hassel som bildar en lummig lövskog tillsammans med en stor mängd olika slags träd och buskar. Floran är imponerande i sin rikedom, inte minst om våren då stora mängder blåsippor, vårlök och andra vårblommor täcker marken. När träden slagit ut ersätts vårfloran av skuggtåliga arter som skogsbingel, tandrot, trolldruva, nästrot och nässelklocka.
För den svampintresserade finns mycket att upptäcka – svart trumpetsvamp, lömsk flugsvamp och violett fingersvamp är bara några av de spännande och mindre vanliga arter som påträffats i reservatet.

Blomstrande betesmark

I väster ligger en öppen hage på före detta åkermark. Mellan glest spridda träd och buskar växer karaktäristisk hagmarksflora med arter som mandelblomma, jungfrulin, gullviva, vårbrodd och gökärt. I hagen finns flera fornlämningar i form av stengärdesgårdar, odlings- och gravrösen.

Kommunalt reservat

Ulveksbackarna naturreservat bildades av Skövde kommun år 1992. Syftet med reservatet är att för framtiden bevara ett intressant kamelandskap och ett värdefull strövområde.

Text: Skylt på plats Foto: Tomas Lager

58.412932, 13.837084

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. Maila info@lokalhelhet.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *